Disclaimer

Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.